Rejestracja oświadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Widok zawartości stron

Zasady rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach  oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy  obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

 
UWAGA: zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej procedura rejestracji oświadczeń obowiązuje do końca 2017 r. Przewidywany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2018 roku.
 
UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1456) – od dnia 1 stycznia 2017r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 000 zł brutto.
UWAGA: Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy,  a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy.
Praca wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy, na warunkach określonych w oświadczeniu.
 
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca.
 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce bez zezwolenia.

Informacje udzielane w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt. 20 rozporządzenia MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015 r.Przyjmowanie, weryfikacja, rejestracja lub  odmowa rejestracji oświadczeń.
PUP w Kozienicach udostępniania formularz wraz z pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie (druki dostępne są również  na stronie http://kozienice.praca.gov.pl/-/4776749-oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcom).
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi powinno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza od daty złożenia, oświadczenie nie zostanie zarejestrowane.
Zaleca się, by pracodawca informował urząd o każdym przypadku nie podjęcia lub przerwania pracy w wyznaczonym terminie przez cudzoziemca.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rejestruje oświadczenia pracodawców i osób fizycznych, które nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, w dniach roboczych (pn - pt) w godzinach 750 – 1430 z przerwą od 1030 - 1100.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rejestruje oświadczenia :
 • pracodawców, którzy prowadzą działalność rolniczą;
 • osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej, posiadających źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, w  racjonalnej ilości.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach nie rejestruje oświadczeń gdy:
 • działalność gospodarcza jest zawieszona lub okres zawieszenia działalności gospodarczej podmiotu pokrywa się w jakiejkolwiek części z okresem powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • oświadczenie składa agencja zatrudnienia, która nie jest pracodawcą dla cudzoziemców wskazanych w oświadczeniach;
 • oświadczenie jest wypełnione nieczytelnie lub wypełnione jest niedokładnie, posiada skreślenia lub nosi znamiona przerabiania;
 • w oświadczeniu wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca;
 • oświadczenie jest wypełnione alfabetem innym niż łaciński;
 • oświadczenie jest na niewłaściwym druku.
Podczas składania do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis
  do CEIDG z dokumentem potwierdzającym stały meldunek;
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni fizycznej
  i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości zawierający nr PESEL.
 
Podmioty zamierzające powierzyć pracę cudzoziemcowi mogą składać oświadczenia osobiście lub drogą elektroniczną - obligatoryjnie przy użycia podpisu kwalifikowanego lub ePUAP.
Oświadczenie może zostać złożone osobiście, jak i elektronicznie (z podpisem kwalifikowanym) jedynie przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, która uprzednio przedłożyła upoważnienie do reprezentowania firmy w PUP – oryginał lub urzędowo potwierdzony dokument.

Warunkiem zarejestrowania oświadczenia, składanego przez osobę fizyczną, w tym osobę prowadzącą działalność gospodarczą, rejestrującą po raz pierwszy oświadczenie, jest zgłoszenie się do urzędu osobiście.
Po raz kolejny oświadczenie może zostać złożone elektronicznie lub osobiście przez pełnomocnika.
Procedura rejestracji oświadczenia rozpoczyna się w momencie przesłania przez pracodawcę elektronicznej wersji oświadczenia (poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.praca.gov.pl.)po którym następuje weryfikacja danych i analiza wydrukowanego i dostarczonego przez pracodawcę do urzędu oświadczenia. Data powierzenia pracy nie może być wcześniejsza niż dzień następny po przesłaniu oświadczenia
i przedłożeniu go osobiście w urzędzie – warunkiem zarejestrowania oświadczenia jest złożenie osobiście, na piśmie w PUP. Przesłanie formularza oświadczenia nie jest jednoznaczne z jego rejestracją.
Datą rejestracji oświadczenia jest dzień, w którym pracodawca zgłosi się z wydrukowanymi oświadczeniami, które uprzednio przesłał elektronicznie, w związku z powyższym pracodawca winien ustalić datę rozpoczęcia pracy najwcześniej co najmniej  na  dzień następny po dniu rejestracji w urzędzie.

Pracodawca składa uprzednio przesłane elektronicznie, a następnie wydrukowane w oświadczenie
w pok. nr 1.


Pracodawca składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Weryfikacja wypełnienia druku oświadczenia:

 • Oświadczenia powinny być wypełnione rzetelnie i kompletnie oraz w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym, tak aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.
 • Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.
  PUP w Kozienicach nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
 • PUP w Kozienicach weryfikuje element deklaracji oświadczeniodawcy dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, albo ich braku.
 • Sprawdzenie powyższych deklaracji ze stanem faktycznym następuje na podstawie okazanych przez podmiot dokumentów, czy też w oparciu o internet.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdza się za pomocą wyszukiwarek podmiotów zarejestrowanych  w KRS, REGON, CEiDG.
 • W przypadku działalności rolniczej potwierdzeniem  może być zaświadczenie z  właściwego urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego, decyzja wymiaru podatku - nakaz płatniczy, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
 • W przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości osoby.
W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia w urzędzie pracy- może go reprezentować pełnomocnik posiadający jego pisemne upoważnienie (każdorazowo oryginał upoważnienia, kserokopie nie będą uznawane); 
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym.
W przypadku najmniejszych wątpliwości co do wiarygodności przedkładanych pełnomocnictw urząd wymaga pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.

Weryfikacja zamiaru powierzenia pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach umieszcza na złożonych egzemplarzach informacje o rejestracji. Jeden egzemplarz oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu powierza zatrudnienie, kopia pozostaje w PUP.
Kolejność postępowania w przypadku złożenia oświadczenia do zarejestrowania osobiście w PUP:
 • Procedura rejestracji oświadczenia rozpoczyna się w momencie złożenia osobiście w urzędzie oświadczenia, po którym następuje weryfikacja danych oraz wpisanie ich do systemu elektronicznego. Datą rejestracji oświadczenia jest data wprowadzenia oświadczenia do systemu Syriusz.
 • Pracodawca składa oświadczenia w pok. nr 1.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające (m.in. okres zatrudnienia przekraczający 180 dni).
 • Oświadczenia, które zawierają błędy lub/i są modyfikowane, nie będą rejestrowane.
 • Pracownicy PUP nie wyliczają wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców; nie udzielają informacji dotyczących zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (tj. zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, karty pobytu, przedłużania wizy) – należy to do właściwości Urzędu Wojewódzkiego.
Pracownicy PUP nie udzielają informacji dotyczących obowiązków pracodawcy wynikających z zadeklarowanej formy (umowy) zatrudnienia.
W przypadku gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy, zaleca się aby pracodawca złożył zawiadomienie o rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach  (pokój nr 1)
 

Szerokie współdziałanie z organami kontrolnymi i placówkami konsularnymi. 

W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu), lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zastrzega sobie możliwość powiadomienia organów konsularnych i kontrolnych (np. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Skarbowego, ZUS)
PUP w Kozienicach w razie wątpliwości może zwrócić się do organów kontrolnych
z wnioskiem o weryfikację faktycznych warunków pracy.
PUP w Kozienicach na podstawie zebranych informacji będzie szeroko współdziałał
z w/w instytucjami poprzez m.in. niezwłoczne udzielanie na ich wniosek wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń, w celu zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 90 ust. 4 (Dz. U. z  2017 poz. 1065).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski (Dz. U. z 2012 poz. 769).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1666).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
  w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z  2015 r. poz. 588).
 • Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r.
  w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. (Dz.U. z 2015 poz. 543).
 • Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015  poz. 588).
 
Załączniki
ulotka o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 971 KB)
ulotka oswiadczenia pracodawcy 2016.pdf (pdf, 529 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę